ANBI

ANBI gegevens:
  • naam:

Stichting Krishnamurti Nederland (SKN)

  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

 003472541

  • adres gegevens van de SKN:

Bohèmepad 3
3816 TJ AMERSFOORT

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  •  doelstelling van de SKN

1. het aanvullen en in stand houden van de documentatie betreffende Krishnamurti, welke aanwezig is in het Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum te Deventer, zulks ter uitvoering van een op zestien februari negentienhonderd negenenzeventig met de Gemeente Deventer gesloten overeenkomst;

2.  het verstrekken van informatie betreffende het leven en werk van J. Krishnamurti

3.  het verzorgen van contacten met en eventueel het verlenen van steun aan:
a. organisaties met dezelfde doelstelling als onder 2 genoemd;
b. organisaties met maatschappelijke en educatieve doeleinden overeenkomstig
de levensbenadering van Krishnamurti,

alles in de ruimste zin des woords.

  • de hoofdlijnen van beleidsplan

 Voor het beleid van de SKN verwijzen wij u graag naar de "Sticht Krishnaurti Nederland" pagina op deze website.
Klik hier voor deze pagina.

  •  Bestuur:

Voorzitter:  mevrouw M. Kuyper
Secretaris: mevrouw E. van Erkel
Penningmeester: de heer S. van Nooten
vicevoorzitter: de heer A. van Gaal
bestuurslid: mevrouw E. van Beest
bestuurslid: de heer R. van Damme

  • het beloningsbeleid:

Binnen de Stichting is er geen beloningsbeleid.
Alle bestuursleden werken pro deo.

Gemaakte kosten worden wel vergoed.

  • verslag van de activiteiten:

Activiteiten SKN 2016-2017

Dutch Retreat
Wegens het succes van het Dutch Retreat in 2015 in de Krishnamurti Stydy te Brockwood, organiseerden we in april 2017 voor de tweede maal een Dutch retreat.

Engelse editie van het interviewboek
In 2016 werd dit boek in het Engels vertaald en met financiële ondersteuning van de SKN uitgegeven. De titel van het boek is: “Inspired by Krishnamurti, 10 Frank Interviews”, geschreven door Marina Kuyper.

Ondertitelen DVD’s
De SKN heeft een werkgroep voor ondertiteling van Krishnamurti DVD’s. Deze werkgroep bestaat uit een coördinator, een redacteur en een aantal vrijwilligers om de DVD’s te vertalen. 131 Nederlandse ondertitelde video's werden gelanceerd op het officiële You Tube kanaal.

Boekpresentaties
Twee keer per jaar organiseert de SKN en de uitgever Synthese een Krishnamurti boekpresentatie, zo ook in 2016 en 2017. Elke boekpresentatie wordt gehouden in een andere stad, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Normaal gesproken bestaat een presentatie uit een korte lezing over Krishnamurti en het boek zelf, gevolgd door een korte videoweergave en de mogelijkheid om vragen te stellen. Het gemiddelde aantal bezoekers is 60.

Boekenfonds
De SKN beheert een fonds ter ondersteuning om Nederlandse Krishnamurti boeken “in druk” te houden.

Open dag
In 2016 is er een open Krishnamurti dag gehouden in een conferentieoord. Het thema was: Krishnamurti over meditatie. Er waren 110 bezoekers en de waardering was hoog.

Landelijke vrijwilligersdag
In november 2017 wordt er door de SKN een landelijke vrijwilligersdag georganiseerd voor alle mensen die zich bezighouden met de SKN en activiteiten organiseren rond Krishnamurti.

Nieuwsbrief
Er wordt met regelmaat een Nieuwsbrief naar belangstellenden gestuurd.

In Feite
Jaarlijks verschijnt het bulletin In Feite met interviews en achtergrondinformatie.

KDSC-archief
De SKN vult daar waar nodig het KDSC-archief aan met nieuw uitgebracht materiaal.

Website en Facebook
De SKN onderhoud een eigen website en Facebook pagina.

Internationale ondersteuning
Daar waar nodig geeft de SKN financiële ondersteuning aan andere officiële Krishnamurti instellingen. Dit zijn zowel scholen als internationale Foundations, in 2016/17 is dit ook gebeurd.


             
             
Stichting Krishnamurti Nederland       Financieel jaarverslag 2016    
ANBI RSIN nummer 003472541          
             
             
Balans 31-12-2016            
             
Activa       Passiva    
Boeken   € 2.750,00   Eigen vermogen   € 140.333,82
DVD's   € 250,00   Boekenfonds SKN   € 2.482,61
        tbv Brockwood Park   € 959,50
Liquide middelen            
ING Betaalrekening   € 10.474,25        
ING Kwartaalspaarrekening   € 6.940,48        
Triodos spaarrekening   € 25.088,02        
ASN Zakelijke spaarrek.   € 98.273,18        
             
             
Totaal activa   € 143.775,93   Totaal passiva   € 143.775,93
             
             
Inkomsten       Uitgaven    
Giften   € 8.491,00   K. doc.centrum Deventer   € 1.000,00-
Bijdragen Dutch retreat   € 1.100,00   Bijeenkomst Groesbeek   € 6.123,21-
Rente   € 720,35   Overige bijeenkomsten in NL   € 1.827,97-
Erfenis   € 2.294,70   Nieuwsbrief   € 4.103,44-
Bijdr. Bijeenkomst Groesbeek   € 2.870,00   Magazine In Feite   € 6.609,73-
        Brockwood Park School   € 9.959,50-
        Website   € 1.343,10-
        Reiskosten   € 968,15-
        Secretariaatskosten   € 183,66-
        Verzekering   € 114,95-
        Boeken   € 351,35-
        Bankkosten   € 126,73-
        Dutch retreat 2017   € 108,00-
             
             
Totaal inkomsten   € 15.476,05   Totaal uitgaven   € 32.819,79-
             
             
Eigen vermogen 31 dec 2015   € 157.677,56        
             
Inkomsten minus uitgaven 2016   € 17.343,74-        
             
Eigen vermogen 31 dec 2016   € 140.333,82        

 


  • Financiën 2015
Stichting Krishnamurti Nederland       Financieel jaarverslag 2015    
ANBI RSIN nummer 003472541            
             
             
Balans 31-12-2015            
             
Activa       Passiva    
Boeken   € 2.750,00   Eigen vermogen   € 157.677,56
DVD's   € 250,00   Boekenfonds SKN   € 4.482,61
        tbv KF India   € 77,00
Liquide middelen            
ING Betaalrekening   € 2.475,32        
ING Kwartaalspaarrekening   € 31.866,51        
ING mediarekening   € 2.171,09        
ASN Zakelijke spaarrekening   € 97.673,81        
Triodos bank   € 25.050,44        
             
Totaal activa   € 162.237,17   Totaal passiva   € 162.237,17
             
             
             
Inkomsten       Uitgaven    
Giften   € 13.554,50   Periodieke uitgaven   € 3.648,15-
Bijdragen Dutch retreat   € 2.680,00   Kosten documentatiecentrum   € 164,13-
Rente   € 241,11   Bijeenkomsten Nederland   € 2.693,50-
        Boekpresentatie   € 608,57-
        Dutch retreat Engeland   € 5.342,25-
        KFT meeting   € 454,84-
        Websites   € 2.788,74-
        Boekenaanschaf   € 2.770,96-
        Bestuurskosten   € 468,03-
        Verzekering   € 114,95-
        Bankkosten   € 104,19-
        tbv Borockwood Park school/ centre   € 5.452,00-
        tbv Brockwood school Bursary Fund   € 1.500,00-
        tbv Stream Garden centre Thailand   € 5.000,00-
        tbv Boekuitgave   € 2.000,00-
             
    € 16.475,61       € 33.110,31-
             
             
             
             
Eigen vermogen 31 dec 2014:   € 174.312,66        
             
Imkomsten/uitgaven 2015   € 16.634,70-        
             
Eigen vermogen 31dec 2015   € 157.677,56