header groot2

ANBI gegevens:
  • naam:

Stichting Krishnamurti Nederland (SKN)

  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

 003472541

  • adres gegevens van de SKN:

Bohèmepad 3
3816 TJ AMERSFOORT

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  •  doelstelling van de SKN

1. het aanvullen en in stand houden van de documentatie betreffende Krishnamurti, welke aanwezig is in het Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum te Deventer, zulks ter uitvoering van een op zestien februari negentienhonderd negenenzeventig met de Gemeente Deventer gesloten overeenkomst;

2.  het verstrekken van informatie betreffende het leven en werk van J. Krishnamurti

3.  het verzorgen van contacten met en eventueel het verlenen van steun aan:
a. organisaties met dezelfde doelstelling als onder 2 genoemd;
b. organisaties met maatschappelijke en educatieve doeleinden overeenkomstig
de levensbenadering van Krishnamurti,

alles in de ruimste zin des woords.

  • de hoofdlijnen van beleidsplan

 Voor het beleid van de SKN verwijzen wij u graag naar de "Sticht Krishnaurti Nederland" pagina op deze website.
Klik hier voor deze pagina.

  •  Bestuur:

Voorzitter:  mevrouw M. Kuyper
Secretaris: mevrouw E. van Erkel
Penningmeester: de heer S. van Nooten
vicevoorzitter: de heer A. van Gaal
bestuurslid: de heer R. van Damme

  • het beloningsbeleid:

Binnen de Stichting is er geen beloningsbeleid.
Alle bestuursleden werken pro deo.

Gemaakte kosten worden wel vergoed.

  • verslag van de activiteiten:

Activiteiten SKN

Dutch Retreat
Wegens het succes van het Dutch Retreat in 2015 in de Krishnamurti Study te Brockwood, organiseerd de SKN iedere twee jaar een Dutch Retreat.

Ondertitelen DVD’s
De SKN heeft een werkgroep voor ondertiteling van Krishnamurti DVD’s. Deze werkgroep bestaat uit een coördinator, een redacteur en een aantal vrijwilligers om de DVD’s te vertalen. Meer dan 130 Nederlandse ondertitelde video's werden gelanceerd op het officiële You Tube kanaal.

Boekpresentaties
Regelmatig organiseert de SKN en de uitgever Synthese een Krishnamurti boekpresentatie. Elke boekpresentatie wordt gehouden in een andere stad, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Normaal gesproken bestaat een presentatie uit een korte lezing over Krishnamurti en het boek zelf, gevolgd door een korte videoweergave en de mogelijkheid om vragen te stellen. Het gemiddelde aantal bezoekers is 60.

Boekenfonds
De SKN beheert een fonds ter ondersteuning om Nederlandse Krishnamurti boeken “in druk” te houden.

Open dagen
De SKN organiseert (meestal ieder twee jaar) een landelijke open dag.

Landelijke vrijwilligersdag
De SKN organiseert ook een landelijke vrijwilligersdag  voor alle mensen die zich bezighouden met de SKN en die activiteiten organiseren rond Krishnamurti.

Nieuwsbrief
Er wordt met regelmaat een digitale Nieuwsbrief naar belangstellenden gestuurd.

In Feite
Jaarlijks verschijnt het bulletin In Feite met interviews en achtergrondinformatie.

KDSC-archief
De SKN vult daar waar nodig het KDSC-archief aan met nieuw uitgebracht materiaal.

Website en Facebook
De SKN onderhoud een eigen website en Facebook pagina.

Internationale ondersteuning
Daar waar nodig geeft de SKN ieder jaar financiële ondersteuning aan andere officiële Krishnamurti instellingen. Dit zijn zowel scholen als internationale Foundations.

 


  Stichting Krishnamurti Nederland          
             
   Financieel jaarverslag 2019          

           
   ANBI RSIN nummer 003472541          
             
Balans 31-12-2019            
             
Vaste activa    31-12-2019 31-12-2018 Passiva  31-12-2019  31-12-2018
voorraden   € 3000,00 € 3000,00 Eigen vermogen  € 502.081,90 € 527.357,62
        Schulden  € 173,50 € 419,50
             
Liquide middelen   € 499.255,40 € 524.777,12      

           
             
Totaal activa   € 502.255,40 € 527.777,12 Totaal passiva  € 502.255,40 € 527.777,12
             
   Staat van baten en lasten          

           
Baten   2019 2018      
             
  giften/legaten € 40.549,60  € 22.584,30      
  rente € 53,74  € 167,25      
             
Totaal baten   € 40.603,34  € 22.751,55      
             
Lasten            
  Activiteiten/informatieverstrekking € 20.304,55  € 5.462,04      
  Bijdrage K.Foundation Brockwood € 40.126,90  € 15.000,00      
  Kosten/boekverlies woning    € 9.122,04      
  Algemene kosten € 2.793,61  € 1439,81      
   Ondersteuning K. Foundation India  € 2.900,00        
Totaal lasten   € 66.125,06  € 31.023,89      
             
Totaal resultaat SKN   € 25.521,72-  € 8.272,34-      
             
             
­